Zoloft 50 mg tablet

ชื่อการค้า / Trade name : Zoloft 50 mg tablet

ชื่อสามัญทางยา / Generic name : Sertraline

 

ข้อบ่งใช้ / Indications

ยารักษาอาการซึมเศร้า หรือภาวะผิดปกติอื่นๆ เช่น อาการวิตกกังวล, อาการย้ำคิดย้ำทำ, อาการตื่นตระหนก กลุ่มอาการผิดปกติก่อนมีประจำเดือน

Treatment of major depressive, generalized anxiety, obsessive-compulsive, panic disorder, premenstrual dysphoric disorder

 

อาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้ / Adverse reactions

นอนไม่หลับ มึนงง อ่อนเพลีย ง่วงซึม คลื่นไส้ ท้องเสีย ปากแห้ง หรือภาวะปากแห้งเหตุน้ำลายน้อย ความดันโลหิตสูง น้ำหนักลดลง การมองเห็นไม่ชัดเจน ภาวะเสียงในหูหรือหูอื้อ

Insomnia, Dizziness, Fatigue, Drowsiness, Nausea, Diarrhea, Xerostomia, Hypertension, Weight loss blurred vision and Tinnitus

 

ข้อควรระวังในการใช้ยา / Precautions

ยาอาจเพิ่มความเสี่ยงให้เด็ก วัยรุ่น หรือผู้ใหญ่ตอนต้น (อายุ 18-24 ปี) ที่ใช้ยามีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย ผู้ใกล้ชิดจึงควรสังเกตภาวะอารมณ์ หรืออาการอื่นๆ ของผู้ป่วย เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้

Antidepressants increase the risk of suicidal thinking and behavior in children, adolescents, and young adults (18 to 24 years of age) Closely monitor patients for clinical worsening, suicidality, or unusual changes in behavior

 

Leave a reply