Somazina Syrup

ชื่อการค้า / Trade name : Somazina Syrup (100 mg/mL)

ชื่อสามัญทางยา / Generic name : CITICOLINE

 

ข้อบ่งใช้ / Indications

การปรับปรุงสมรรถภาพทางระบบประสาทในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ภาวะสมองเสื่อม โรคต้อหิน และเสริมการรักษาในโรคพาร์กินสัน

Help with recovery in stroke, Help memory loss due to aging, improve vision in people with glaucoma and adjuvant therapy in Parkinson’s disease

 

อาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้ / Adverse reactions

คลื่นไส้ อาเจียน ปวดศีรษะ ความดันโลหิตต่ำ หัวใจเต้นเร็ว หรือหัวใจเต้นช้า กระสับกระส่าย

Nausea, Vomiting, Headache, Hypotension, Tachycardia, Bradycardia and Restlessness

 

ข้อควรระวังในการใช้ยา / Precautions

 

 

Leave a reply