Seroxat tablet

ชื่อการค้า / Trade name : Seroxat 20mg Tablet 

ชื่อสามัญทางยา / Generic name : Paroxetine

 

ข้อบ่งใช้ / Indications

ยารักษาอาการซึมเศร้า หรือภาวะผิดปกติอื่นๆ เช่น อาการวิตกกังวล, ย้ำคิดย้ำทำ, กลุ่มอาการผิดปกติก่อนมีประจำเดือน

Treatment of major depressive, generalized anxiety, obsessive-compulsive premenstrual dysphoric disorder

 

อาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้ / Adverse reactions

ความอยากอาหารลดลง การมองเห็นไม่ชัดเจน ปวดหลัง ปวดกล้ามเนื้อ อ่อนเพลีย ฝันผิดปกติ ปวดท้อง ท้องอืด เวียนศีรษะบ้านหมุน สับสน คลื่นไส้ และอาเจียน

Decreased appetite, Visual disturbance, Back pain, Myalgia, Fatigue, Abnormal dreams, Abdominal pain, Flatulence, Vertigo, Confusion, Nausea and Vomiting

 

ข้อควรระวังในการใช้ยา / Precautions

ยาอาจเพิ่มความเสี่ยงให้เด็ก วัยรุ่น หรือผู้ใหญ่ตอนต้น (อายุ 18-24 ปี) ที่ใช้ยามีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย ผู้ใกล้ชิดจึงควรสังเกตภาวะอารมณ์ หรืออาการอื่นๆ ของผู้ป่วย เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้

Antidepressants increase the risk of suicidal thinking and behavior in children, adolescents, and young adults (18 to 24 years of age) Closely monitor patients for clinical worsening, suicidality, or unusual changes in behavior

 

Leave a reply