Prozac 20 mg capsule

ชื่อการค้า / Trade name : Prozac 20 mg capsule

ชื่อสามัญทางยา / Generic name : Fluoxetine

 

ข้อบ่งใช้ / Indications

ยารักษาอาการซึมเศร้า หรือภาวะผิดปกติอื่นๆ เช่น อาการวิตกกังวล, อาการตื่นตระหนก, อาการย้ำคิดย้ำทำ

Treatment of major depressive disorder, generalized anxiety, panic disorder and obsessive-compulsive disorder

 

อาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้ / Adverse reactions

คลื่นไส้ ท้องเสีย นอนไม่หลับ ปวดศีรษะ ง่วงซึม วิตกกังวล ใจสั่น เจ็บหน้าอก ความดันโลหิตสูง ฝันผิดปกติ อาหารไม่ย่อย ท้องผูก การมองเห็นไม่ชัดเจน ภาวะเสียงในหูหรือหูอื้อ

Nausea, diarrhea, insomnia, headache, drowsiness, anxiety, palpitations, chest pain, hypertension, abnormal dreams, dyspepsia, constipation, blurred vision and tinnitus

 

ข้อควรระวังในการใช้ยา / Precautions

ยาอาจเพิ่มความเสี่ยงให้เด็ก วัยรุ่น หรือผู้ใหญ่ตอนต้น (อายุ 18-24 ปี) ที่ใช้ยามีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย ผู้ใกล้ชิดจึงควรสังเกตภาวะอารมณ์ หรืออาการอื่นๆ ของผู้ป่วย เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้

Antidepressants increase the risk of suicidal thinking and behavior in children, adolescents, and young adults (18 to 24 years of age) Closely monitor patients for clinical worsening, suicidality, or unusual changes in behavior

 

Leave a reply