Protopic 0.03% ointment

ชื่อการค้า / Trade name : Protopic 0.03% ointment

ชื่อสามัญทางยา / Generic name : Pimecrolimus

 

ข้อบ่งใช้ / Indications

รักษาโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังที่มีอาการปานกลางถึงรุนแรงในผู้ใหญ่หรือเด็กที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาหรือไม่สามารถทนต่อการรักษา เช่นการใชยากลุ่มคอร์ติโคสเตียรอยด์สำหรับทาภายนอก

Treatment of moderate to severe atopic dermatitis in adult and children who are not adequately responsive to or are intolerant of conventional therapies such as topical corticosteroids.

 

อาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้ / Adverse reactions

อาการปวดแสบปวดร้อน อาการคัน ผิวหนังแดง ระคายเคืองบริเวณที่ทา

Application site burning,Skin irritation,itching,rash of Application site

 

ข้อควรระวังในการใช้ยา / Precautions

 

 

Leave a reply