Neutromax 300 mcg/ml injection

ชื่อการค้า / Trade name : Neutromax 300 mcg/ml injection

ชื่อสามัญทางยา / Generic name : Filgrastim

 

ข้อบ่งใช้ / Indications

กระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดขาว ป้องกันและรักษาภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำในผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัด

Reduction in the duration of neutropenia & the incidence of febrile neutropenia in patients on chemotherapy.

 

อาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้ / Adverse reactions

ปวดกระดูก คลื่นไส้ ปวดศีรษะ ปวดบริเวณที่ฉีดยา

Bone pain, nausea, headache, injection site pain.

 

ข้อควรระวังในการใช้ยา / Precautions

 

Leave a reply