Metoprolol 100 mg tablet

ชื่อการค้า / Trade name : Metoprolol 100 mg tablet

ชื่อสามัญทางยา / Generic name : Metoprolol

 

ข้อบ่งใช้ / Indications

รักษาโรคความดันโลหิตสูง อาการเจ็บหน้าอกจากหัวใจขาดเลือด และอาจนำมาใช้รักษาโรคและอาการอื่นๆ

Treatment of hypertension, management of angina pectoris. It may also be used to treat other conditions.

 

อาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้ / Adverse reactions

ความดันโลหิตต่ำ หัวใจเต้นช้า มึนงง ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย ปวดท้อง

hypotension, bradycardia, Dizziness, headache, tiredness, stomach pain.

 

ข้อควรระวังในการใช้ยา / Precautions

 

Leave a reply