Lexapro 10 mg tablet

ชื่อการค้า / Trade name : LexaPRO (10 mg) Tablet

ชื่อสามัญทางยา / Generic name : Escitalopram

 

ข้อบ่งใช้ / Indications

ยารักษาอาการซึมเศร้า หรือภาวะผิดปกติอื่นๆ เช่น อาการวิตกกังวล, อาการตื่นตระหนก, อาการย้ำคิดย้ำทำ

Treatment of major depressive disorder, generalized anxiety, panic disorder and obsessive-compulsive disorder

 

อาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้ / Adverse reactions

ปวดศีรษะ นอนไม่หลับ ง่วงซึม อ่อนเพลีย มึนงง ฝันผิดปกติ ปากแห้ง ท้องผูก อาหารไม่ย่อย ลดความอยากรับประทานอาหารลง อาเจียน ปวดท้อง

Headache, Insomnia, Drowsiness, Fatigue, Dizziness, Abnormal dreams, Xerostomia, Constipation, Dyspepsia, Decreased appetite, Vomiting and Abdominal pain

 

ข้อควรระวังในการใช้ยา / Precautions

ยาอาจเพิ่มความเสี่ยงให้เด็ก วัยรุ่น หรือผู้ใหญ่ตอนต้น (อายุ 18-24 ปี) ที่ใช้ยามีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย ผู้ใกล้ชิดจึงควรสังเกตภาวะอารมณ์ หรืออาการอื่นๆ ของผู้ป่วย เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้

Antidepressants increase the risk of suicidal thinking and behavior in children, adolescents, and young adults (18 to 24 years of age) Closely monitor patients for clinical worsening, suicidality, or unusual changes in behavior

 

Leave a reply