Konakion 10 mg/1 ml injection

ชื่อการค้า / Trade name : Konakion 10 mg/1 ml injection

ชื่อสามัญทางยา / Generic name : Phytomenadione

 

ข้อบ่งใช้ / Indications

ป้องกันและรักษาภาวะเลือดออก ในผู้ที่ใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดมากเกินขนาด ใช้ป้องกันและรักษาภาวะเลือดออกจากการขาดวิตามินเคในเด็กแรกเกิดและทารก

To prevent and treat bleeding after the use of certain medicines to thin the blood. To prevent and treat vitamin K deficiency bleeding in neonates and infants.

 

อาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้ / Adverse reactions

บวม แดง บริเวณที่ฉีด

Injection site reactions may include swelling and redness.

 

ข้อควรระวังในการใช้ยา / Precautions

 

Leave a reply