Isopto carpine eye drop

ชื่อการค้า / Trade name : Isopto Carpine 2% Eye-Drop

ชื่อสามัญทางยา / Generic name : Pilocarpine

 

ข้อบ่งใช้ / Indications

ควบคุมความดันลูกตา

Control of IOP

 

อาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้ / Adverse reactions

ตามัว ตาแดง คันตา ปวดศีรษะ

blurred vision, ocular itching.

 

ข้อควรระวังในการใช้ยา / Precautions

ล้างมือให้สะอาดก่อนใช้ยาทุกครั้ง

wash your hands before using

 

Leave a reply