Cymbalta

ชื่อการค้า / Trade name : Cymbalta (30 mg.) Capsule

ชื่อสามัญทางยา / Generic name : DULOXETINE HCL

 

ข้อบ่งใช้ / Indications

ยารักษาอาการซึมเศร้า หรือภาวะผิดปกติอื่นๆ เช่น อาการวิตกกังวล, อาการปวดเส้นประสาทส่วนปลายจากโรคเบาหวาน, อาการปวดเรื้อรัง

Treatment of major depressive disorder, generalized anxiety, neuropathic pain associated with diabetes mellitus and musculoskeletal pain

 

อาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้ / Adverse reactions

ปวดศีรษะ มึนงง อ่อนเพลีย คลื่นไส้ ปากแห้ง ปวดท้อง น้ำหนักลด ความดันโลหิตสูง ใจสั่น การมองเห็นไม่ชัดเจน ไอ

Headache, Drowsiness, Fatigue, Nausea, Xerostomia, Abdominal pain, Weight loss, Increased blood pressure, Palpitations blurred vision and Cough

 

ข้อควรระวังในการใช้ยา / Precautions

ยาอาจเพิ่มความเสี่ยงให้เด็ก วัยรุ่น หรือผู้ใหญ่ตอนต้น (อายุ 18-24 ปี) ที่ใช้ยามีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย ผู้ใกล้ชิดจึงควรสังเกตภาวะอารมณ์ หรืออาการอื่นๆ ของผู้ป่วย เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้

Antidepressants increase the risk of suicidal thinking and behavior in children, adolescents, and young adults (18 to 24 years of age) Closely monitor patients for clinical worsening, suicidality, or unusual changes in behavior

 

Leave a reply