Epipen

ชื่อการค้า / Trade name : Epipen Auto-Injector # ชื่อสามัญทางยา / Generic name : Adrenaline   ข้อบ่งใช้ / Indications รักษาอาการแพ้แบบรุนแรง Treatment of anaphylaxis   อาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้ / Adverse reactions หัวใจเต้นเร็ว ใจสั่น ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน อ่อนเพลีย เหงื่อออก Fast heartbeats ,Palpitation , nausea , vomiting , sweating , weakness   ข้อควรระวังในการใช้ยา / Precautions