Biocalm Tablet

ชื่อการค้า / Trade name : Biocalm Tablet ( 50mg )

ชื่อสามัญทางยา / Generic name : Tolperisone

 

ข้อบ่งใช้ / Indications

ยาคลายกล้ามเนื้อ บรรเทารักษาอาการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อ

Antispasmodic, relaxes skeletal

 

อาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้ / Adverse reactions

กล้ามเนื้ออ่อนแรง ปวดศีรษะ ความดันโลหิตต่ำ คลื่นไส้ อาเจียน ท้องอืด ง่วงนอน สับสน วิงเวียน ปากแห้ง

Muscle weakness, headache, hypotension, nausea, vomiting, dyspepsia, drowsiness, confusion, dizziness, abdominal pain and dry mouth

 

ข้อควรระวังในการใช้ยา / Precautions

 

 

 

Leave a reply