Tanakan tablet

ชื่อการค้า / Trade name : Tanakan 40 mg tablet

ชื่อสามัญทางยา / Generic name : Ginkgo biloba extract

 

ข้อบ่งใช้ / Indications

เพิ่มการไหลเวียนของเลือด ชะลอโรคสมองเสื่อม บรรเทาอาการหูอื้อ บ้านหมุน

Improvement of blood circulation. Relief of symptoms of dementia, treatment of vertigo or tinnitus.

 

อาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้ / Adverse reactions

ปวดศีรษะ อาการผิดปกติของการย่อยอาหาร อาการทางผิวหนัง

Headache, digestive disorders, skin disorders.

 

ข้อควรระวังในการใช้ยา / Precautions

 

Leave a reply