Propanolol 40 mg tablet

ชื่อการค้า / Trade name : Propanolol 40 mg tablet

ชื่อสามัญทางยา / Generic name : Propranolol

 

ข้อบ่งใช้ / Indications

รักษาโรคความดันโลหิตสูง อาการเจ็บเค้นอก อาการสั่น ป้องกันไมเกรน และอาจนำมาใช้รักษาโรคและอาการอื่นๆ

Treatment of hypertension, angina pectoris, tremors. Prevention of migraine. It may also be used to treat other conditions.

 

อาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้ / Adverse reactions

อ่อนเพลีย ปลายมือปลายเท้าเย็น หัวใจเต้นช้า รบกวนการนอน ฝันร้าย

Tiredness, cold extremities, slow heartbeat, disturbed sleep, nightmares.

 

ข้อควรระวังในการใช้ยา / Precautions

 

Leave a reply