Desirel tablet

ชื่อการค้า / Trade name : Desirel 50 mg Tablet

ชื่อสามัญทางยา / Generic name : Trazodone

 

ข้อบ่งใช้ / Indications

ยารักษาอาการซึมเศร้า หรือภาวะผิดปกติอื่นๆ เช่น อาการนอนไม่หลับ

Treatment of major depressive disorder, insomnia

 

อาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้ / Adverse reactions

ง่วงซึม มึนงง ปวดศีรษะ กระวนกระวาย อ่อนเพลีย การมองเห็นไม่ชัดเจน ปากแห้ง หรือภาวะปากแห้งเหตุน้ำลายน้อย คลื่นไส้ และอาเจียน

Drowsiness, Dizziness, Headache, Nervousness, Fatigue, Blurred vision, Xerostomia, Nausea and Vomiting

 

ข้อควรระวังในการใช้ยา / Precautions

ยาอาจเพิ่มความเสี่ยงให้เด็ก วัยรุ่น หรือผู้ใหญ่ตอนต้น (อายุ 18-24 ปี) ที่ใช้ยามีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย ผู้ใกล้ชิดจึงควรสังเกตภาวะอารมณ์ หรืออาการอื่นๆ ของผู้ป่วย เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้

Antidepressants increase the risk of suicidal thinking and behavior in children, adolescents, and young adults (18 to 24 years of age) Closely monitor patients for clinical worsening, suicidality, or unusual changes in behavior

 

Leave a reply