• Zovirax Injection(250 Mg)

  ชื่อการค้า / Trade name : Zovirax Injection(250 Mg) ชื่อสามัญทางยา / Generic name : Acyclovir   ข้อบ่งใช้ / Indications รักษาเริม, อีสุกอีใส, งูสวัด Anti Herpes Simplex, chickenpox, zoster   อาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้ / Adverse reactions รู้สึกไม่สบาย, อ่อนเพลีย, ความอยากอาหารลดลง อาการเหล่านี้พบทั่วไปและไม่รุนแรง และจะหายไปเมื่อหยุดยา หากพบอาการผิดปกติอื่นๆ ที่รุนแรง เช่น ผื่นขึ้น หายใจไม่ออก หรือมีอาการบวมตามอวัยวะต่างๆ กรุณาแจ้งให้แพทย์ทราบรายละเอียดผลข้างเคียงของยานี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของข้อมูลในเอกสารกำกับยา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อโทร. 02-6862700 ต่อ 1124-1126 Malaise, fatigue and decreased appetite. These adverse events

 • Zovirax (800 Mg) Tablet

  ชื่อการค้า / Trade name : Zovirax (800 Mg) Tablet ชื่อสามัญทางยา / Generic name : Acyclovir   ข้อบ่งใช้ / Indications รักษาเริม, อีสุกอีใส, งูสวัด Anti Herpes Simplex, chickenpox, zoster   อาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้ / Adverse reactions รู้สึกไม่สบาย, อ่อนเพลีย, ความอยากอาหารลดลง อาการเหล่านี้พบทั่วไปและไม่รุนแรง และจะหายไปเมื่อหยุดยา หากพบอาการผิดปกติอื่นๆ ที่รุนแรง เช่น ผื่นขึ้น หายใจไม่ออก หรือมีอาการบวมตามอวัยวะต่างๆ กรุณาแจ้งให้แพทย์ทราบรายละเอียดผลข้างเคียงของยานี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของข้อมูลในเอกสารกำกับยา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อโทร. 02-6862700 ต่อ 1124-1126 Malaise, fatigue and decreased appetite. These adverse

 • Zovirax (400 Mg) Tablet

  ชื่อการค้า / Trade name : Zovirax (400 Mg) Tablet ชื่อสามัญทางยา / Generic name : Acyclovir   ข้อบ่งใช้ / Indications รักษาเริม, อีสุกอีใส, งูสวัด Anti Herpes Simplex, chickenpox, zoster   อาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้ / Adverse reactions รู้สึกไม่สบาย, อ่อนเพลีย, ความอยากอาหารลดลง อาการเหล่านี้พบทั่วไปและไม่รุนแรง และจะหายไปเมื่อหยุดยา หากพบอาการผิดปกติอื่นๆ ที่รุนแรง เช่น ผื่นขึ้น หายใจไม่ออก หรือมีอาการบวมตามอวัยวะต่างๆ กรุณาแจ้งให้แพทย์ทราบรายละเอียดผลข้างเคียงของยานี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของข้อมูลในเอกสารกำกับยา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อโทร. 02-6862700 ต่อ 1124-1126 Malaise, fatigue and decreased appetite. These adverse

 • Zovirax (200 Mg) Tablet

  ชื่อการค้า / Trade name : Zovirax (200 Mg) Tablet ชื่อสามัญทางยา / Generic name : Acyclovir   ข้อบ่งใช้ / Indications รักษาเริม, อีสุกอีใส, งูสวัด Anti Herpes Simplex, chickenpox, zoster   อาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้ / Adverse reactions รู้สึกไม่สบาย, อ่อนเพลีย, ความอยากอาหารลดลง อาการเหล่านี้พบทั่วไปและไม่รุนแรง และจะหายไปเมื่อหยุดยา หากพบอาการผิดปกติอื่นๆ ที่รุนแรง เช่น ผื่นขึ้น หายใจไม่ออก  หรือมีอาการบวมตามอวัยวะต่างๆ กรุณาแจ้งให้แพทย์ทราบรายละเอียดผลข้างเคียงของยานี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของข้อมูลในเอกสารกำกับยา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อโทร. 02-6862700 ต่อ 1124-1126 Malaise, fatigue and decreased appetite. These adverse