Amitriptyline 25 mg tablet

ชื่อการค้า / Trade name : Amitriptyline 25 mg tablet

ชื่อสามัญทางยา / Generic name : Amitriptyline

 

ข้อบ่งใช้ / Indications

ยารักษาอาการซึมเศร้า, ปวดกล้ามเนื้อ, ประสาทอักเสบ, ปวดปลายประสาทหลังจากเป็นงูสวัด, ป้องกันอาการปวดศีรษะไมเกรน

Treatment of major Depressive disorder, Neuropathic pain, Fibromyalgia, Postherpetic neuralgia, Migraine prevention

 

อาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้ / Adverse reactions

ท้องผูก ท้องเสีย คลื่นไส้ อาเจียน สับสน มึนงง ปวดศีรษะ นอนไม่หลับ ปัสสาวะลำบาก อ่อนเพลีย หูอื้อ

Constipation, Diarrhea, Nausea, Vomiting, Confusion, Dizziness, Headache, Insomnia, Urinary retention, Fatigue and Tinnitus

 

ข้อควรระวังในการใช้ยา / Precautions

ยาอาจเพิ่มความเสี่ยงให้เด็ก วัยรุ่น หรือผู้ใหญ่ตอนต้น (อายุ 18-24 ปี) ที่ใช้ยามีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย ผู้ใกล้ชิดจึงควรสังเกตภาวะอารมณ์ หรืออาการอื่นๆ ของผู้ป่วย เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้

Antidepressants increase the risk of suicidal thinking and behavior in children, adolescents, and young adults (18 to 24 years of age) Closely monitor patients for clinical worsening, suicidality, or unusual changes in behavior

 

Leave a reply